fbpx
május 21, 2024

Általános tájékoztató Cookie (süti) fájlok használatáról

Ki az adatkezelő?

KOMETA 99 Élelmiszeripari Zártkörűen működő Részvénytársaság (cégjegyzékszám: 14-10-300239; adószám: 13749619-2-14; nyilvántartja: Kaposvári Törvényszék Cégbírósága)

Postai cím:   7400 Kaposvár, Pécsi utca 67-69.

E-mail: kometa@kometa.hu

Telefon: +36 82 502-400

Kik az érintettek?

A tudatoshusevo.hu weboldalt (a továbbiakban: Weboldal) látogató, illetve a Weboldal szolgáltatásait igénybe vevő (a továbbiakban együttesen: a Weboldalt használó) természetes személyek.

Milyen módon kezeli az adatkezelő a személyes adatokat?

Elektronikus úton, automatizáltan.

Honnan származnak a személyes adatok?

Közvetlenül az érintettől.

Általános tájékoztató Cookie (süti) fájlok használatáról

Az Adatkezelő tájékoztatja az érintetteket, hogy a Weboldal használata során az Adatkezelő Cookie (süti) fájlokat használ. A Cookie fájlokról további információ az alábbiakban tájékozódhat: https://www.adatvedelmiszakerto.hu/2010/10/cookie-es-adatvedelem-felhasznalok-nyomokovetese-az-interneten/

Az Adatkezelő tájékoztatja továbbá az érintetteket, hogy a Weboldal által használt Cookie fájlok három kategóriába – szükséges, funkcionális, illetve kényelmi Cookie-k – sorolhatóak.

 • Szükséges sütik – Mentés gombra kattintva elfogadva: A weboldal rendszerének működéséhez szükség van különböző beépülő modulokra és megoldásokra. Ezekhez tartozó sütiazonosítók találhatók ebben a kategóriában.
 • Funkcionális sütik: Weboldalunk látogatóinak jobb megismeréséhez a Google Analytics szolgáltatását használjuk. Ez alapértelmezetten anonimizálva töltődik be. A Statisztika kategória jóváhagyásával részletesebb információkat tudunk meg a látogatókról a Google Analytics rendszerének segítségével.
 • Kényelmi sütik: Ahhoz, hogy hatékonyabban és személyreszabottabban tudjunk marketingezni, szükségünk van különböző megoldások használatára, mint például a Facebook pixel indítására. Ezt lehet jóváhagyni ebben a kategóriában.

Ezen a weboldalon használt sütik az alábbiak:

 • cookielawinfo-checkbox-necessary: A weboldal működéséhez szükséges látogatói adatokat tárolja, a weboldalon lévő „szükséges sütik” használatának elfogadását rögzíti. Típusa: szükséges. Lejárat: egy óra. Harmadik fél: nincs.
 • cookielawinfo-checkbox-an: A weboldal működéséhez szükséges látogatói adatokat tárolja, a weboldalon lévő „funkcionális” sütik használatának elfogadását rögzíti. Típusa: szükséges. Lejárat: egy év. Harmadik fél: nincs.
 • cookielawinfo-checkbox-ad: A weboldal működéséhez szükséges látogatói adatokat tárolja, a weboldalon lévő „kényelmi ” sütik használatának elfogadását rögzíti. Típusa: szükséges. Lejárat: egy év. Harmadik fél: nincs.
 • _ga: Az egy egyedi azonosítót rögzít, amelyet a rendszer arra használ fel, hogy statisztikát készítsen a felhasználó látogatási szokásairól a weblapon. Típusa: funkcionális. Lejárat: 2 év. Harmadik fél: Google.
 • _gid: Egy egyedi azonosítót rögzít, amelyet a rendszer arra használ fel, hogy statisztikát készítsen a felhasználó látogatási szokásairól a weblapon. Típusa: funkcionális. Lejárat 24 óra. Harmadik fél: Google.
 • _gat: A Google Analytics használja a lekérdezések ütemének szabályozására. Típusa: funkcionális. Lejárat 1 perc. Harmadik fél: Google.
 • _fbp: A Facebook használja különböző hirdetési termékeinél, például valós idejű licitálás külső hirdetőknél. Lejárat: 2 hónap Típus: kényelmi süti. Harmadik fél: Facebook.
 • fr: A hirdetések relevanciájának javítására használt süti. Lejárat: 3 hónap. Típus: kényelmi süti. Harmadik fél: Facebook.

Milyen jogai vannak az érintettnek?

Az érintett a GDPR 15-21. és 77-79. Cikkeiben meghatározottak szerint jogosult

 1. az adatkezelésről tájékoztatást kérni, az Adatkezelő 1. pontban megadott elérhetőségein
 2. személyes adatai helyesbítését kérni,
 3. személyes adatai törlését kérni,
 4. az adatkezelés ellen tiltakozni,
 5. az adatkezelés korlátozását kérni,
 6. adatait tagolt, géppel olvasható, széles körben használt formátumban (pl. pdf, word) megkapni, és
 7. jogainak sérelme esetén panaszt tenni vagy bírósághoz fordulni.

Az Adatkezelő az érintett jogait a jogszabályokban – különösen GDPR – foglaltak szerint biztosítja, azaz az adatkezelési tevékenységtől függően lehetséges, hogy egyes jogok nem, vagy csak korlátozottan illetik meg az érintettet.

Az érintett jogairól, illetve azok gyakorlásáról részletes tájékoztatást az Adatkezelő „Általános tájékoztató az érintettet megillető jogokról” című dokumentuma.

Hova fordulhat az érintett jogai megsértése esetén? 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)Címe: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C Telefon: +36 (1) 391-1400 Fax: +36 (1) 391-1410 E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu  Online ügyindítás: www.naih.hu
Az illetékességgel bíró Törvényszékhezaz Adatkezelő székhelye szerint illetékes Kaposvári Törvényszék, vagy   az érintett lakóhelye szerint illetékes Törvényszék, vagy   az érintett tartózkodási helye szerint illetékes Törvényszék

Általános tájékoztató az érintettet megillető jogokról

Az érintettek személyes adataik kezelésével kapcsolatos jogaikat a GDPR III. Fejezete, valamint az Info tv. II/A. fejezete tartalmazza. Az Info tv. 15. § (1) bekezdés b) pont alapján az Adatkezelő az érintett jogosultságainak érvényesítésére irányuló kérelmét annak benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, de legfeljebb huszonöt (25) napon belül elbírálja és döntéséről az érintettet írásban, vagy ha az érintett a kérelmet elektronikus úton nyújtotta be, elektronikus úton értesíti.

 1.  Érintett hozzáférési joga (GDPR 15. Cikk)

Az érintett bármikor kérheti, hogy az Adatkezelőtől tájékoztatást kérjen arról, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, illetve adatkezelés esetén annak részleteiről.

Az Érintett kérelmét az alábbi címeken terjesztheti elő:

Postai cím:       7400 Kaposvár, Pécsi utca 67-69.

E-mail:             kometa@kometa.hu

Telefon:           +36 82 502-400

Tájékoztatjuk, az érintetteket, hogy az adatok biztonságának érdekében telefonon csak az érintett jogaival kapcsolatos általános tájékoztatást áll módunkban adni.

A postai levélben, vagy e-mailben küldött kérelemre az Adatkezelő akkor ad teljes körű tájékoztatást, ha az érintett kétséget kizáróan beazonosítható. A beazonosíthatóság hiányát az Adatkezelő jelzi a megkereső számára, és emellett az adatkezelésről általános tájékoztatást ad.

Az érintett kérelmében jogosult azt a postai vagy elektronikus címet megjelölni, ahova kérelemre adott tájékoztatás megküldését kívánja. Cím megjelölésének hiányában az Adatkezelő a tájékoztatást a feladó címére küldi meg.

 • Helyesbítéshez való jog (GDPR 16. Cikk)

Az érintett bármikor jogosult kérni, hogy az Adatkezelő helyesbítse az érintettre vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

 • Törlés és elfeledtetés joga (GDPR 17. Cikk)

Az érintett jogosult bármikor személyes adatainak indokolatlan késedelem nélkül való törlését kérni, az alábbi esetek bármelyikében:

 1. az Adatkezelőnek a személyes adatokra már nincs szüksége abból a célból, amelyből azokat gyűjtötte vagy más módon kezelte;
 2. ha az érintett a GDPR 6. Cikk (1) bekezdés a) pontja alapján adott hozzájárulását visszavonta, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 3. ha az Adatkezelő az érintett személyes adatait közvetlen üzletszerzés érdekében kezeli, és az érintett a személyes adatainak kezelése ellen tiltakozott;
 4. ha az Adatkezelő az érintett személyes adatait jogellenesen kezeli;
 5. ha az érintett személyes adatait uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

Az érintett fent felsorolt esetekben való, törlés iránti kérelme esetén az Adatkezelő köteles az érintett személyes adatait indokolatlan késedelem nélkül törölni. Amennyiben az Adatkezelő az érintett személyes adatait nyilvánosságra hozta, az Adatkezelő megtesz minden tőle ésszerűen elvárható lépést, technikai intézkedéseket is beleértve, hogy tájékoztassa az Ön adatait kezelő adatkezelőket, hogy Ön a törléshez való jogával élt.

 • Korlátozáshoz való jog (GDPR 18. Cikk)
 • A korlátozás esetei

Az érintett jogosult kérni az Adatkezelőtől az adatkezelés korlátozását az alábbi esetekben:

 1. ha az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, arra az időtartamra, amíg az Adatkezelő a személyes adatok pontosságát ellenőrzi, vagy
 2. ha az adatkezelés jogellenes, de az érintett a törlést nem kívánja, vagy
 3. ha az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra az adatkezelés Adatvédelmi Tájékoztatóban meghatározott céljából, de az érintett igényli azokat, vagy
 4. az érintett saját helyzetével kapcsolatos okból tiltakozott az adatkezelés ellen, arra az időtartamra, amíg az Adatkezelő megállapítja, hogy jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Az Adatkezelő az érintettet az adatkezelés korlátozásának feloldásáról külön tájékoztatja.

 • Az adatkezelés korlátozásának jelentése

Az adatkezelés korlátozása esetén az Adatkezelő a személyes adatokat továbbra is tárolja, de bármely más adatkezelési műveletet kizárólag akkor végezhet, ha

 1. az érintett ahhoz hozzájárult, vagy
 2. az adatkezelés jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez szükséges, vagy
 3. az adatkezelés más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében szükséges, vagy
 4. az adatkezelés az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből szükséges.
 • Tiltakozáshoz való jog (GDPR 21. Cikk)
 • Tiltakozás az adatkezelés ellen saját helyzettel kapcsolatos okokból

Amennyiben az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. Cikk (1) bekezdés e) vagy f) pontja, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, az érintett saját helyzetével kapcsolatos okokra hivatkozva. Ez esetben az Adatkezelő az érintett személyes adatait kizárólag akkor kezelheti tovább, ha az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 • Tiltakozás a közvetlen üzletszerzés céljából történő adatkezelés ellen

Amennyiben személyes adatainak kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett bármikor jogosult személyes adatainak e célból való kezelése ellen tiltakozni.

Az érintett személyes adatainak kezelése ellen való tiltakozása esetén az Adatkezelő a továbbiakban nem kezeli az érintett személyes adatait a tiltakozásban megjelölt célból.

 • Adathordozhatóság joga (GDPR 20. Cikk)

Amennyiben az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. Cikk (1) bekezdés a) vagy b) pontja, vagy a GDPR 9. Cikk (2) bekezdés a) pontja, és az adatkezelés automatizált módon történik, az érintett bármikor kérheti, hogy az adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó adatokat tagolt, géppel olvasható, széles körben használt formátumban (pl. pdf, word) megkapja, ezeket másik adatkezelőnek továbbítsa.

Az érintett kérheti – amennyiben ez technikailag lehetséges – az adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását is.

Az adathordozhatóság jogának gyakorlása nem járhat a GDPR 17. Cikk (a törléshez való jog) sérelmével, és nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

 • Panasztétel joga és bírósághoz fordulás joga
 • Hatósági eljárás megindításának joga

Az érintett jogosult jogainak sérelme, vagy jogai sérelmének közvetlen veszélye esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) fordulni. A NAIH vizsgálata ingyenes, költségeit a NAIH előlegezi és viseli. A NAIH eljárására vonatkozó szabályok az Info tv. VI. fejezetében találhatóak.

A NAIH adatai:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Címe: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

Online ügyindítás: www.naih.hu

 • Bírósági eljárás (per) megindításának joga

Az érintett jogainak sérelme, vagy jogai sérelmének közvetlen veszélye esetén jogosult bírósághoz is fordulni.

A perre vagylagos illetékességgel rendelkező bíróságok – azaz alábbiak közül bármelyik bíróság előtt megindítható az eljárás:

 1. az Adatkezelő székhelye szerint illetékes Kaposvári Törvényszék
 2. az érintett lakóhelye szerint illetékes Törvényszék
 3. az érintett tartózkodási helye szerint illetékes Törvényszék.

A Bíróságok illetékességéről további információ a https://birosag.hu/birosag-kereso oldalon érhető el.